PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vedtekter

Vedtekter Lyngdal Frivilligsentral, godkjent av årsmøtet 2016

Vedtektene er i tråd med retningslinjene vedtatt av KUD 23.09.05 (rev. 28.01.10)

1. Formål

Frivilligsentralen i Lyngdal skal være et kontaktpunkt og bindeledd mellom de som ønsker å yte en frivillig innsats og de som ønsker å motta slik innsats. Sentralen skal fungere som brobygger og møteplass for mennesker, frivillige organisasjoner, sammenslutninger og det offentlige. Frivilligsentralens funksjon er i hovedsak å initiere, mobilisere og samordne frivillig innsats i Lyngdal.

2. Eier- og organisasjonsform

Frivillighetssentralen i Lyngdal eies av Lyngdal kommune, og drives i samarbeid med lag og foreninger. Stillingen som daglig leder er kommunal. Det administrative ansvaret for daglig leder ivaretas av Lyngdal kommune ved enhetsleder for Enhet for Barn og Unge.

Formannskapet utgjør sentralens årsmøte. Ordinært årsmøte avholdes en gang per år og innen 30. juni. Ekstraordinært årsmøte skal holdes dersom det kreves av styret. Styret kan møte på årsmøtet, med tale og stemmerett. Årsmøtet foretar valg av styre, godkjenner sentralens regnskap og budsjett, samt fører kontroll med styret og sentralens drift. Det skal føres årsmøteprotokoll.

Styret er sentralens øverste organ mellom årsmøtene. Styret består av minst seks medlemmer. Det velges og får sin fullmakt fra årsmøtet. Ordføreren er politisk representant, Enhetsleder Barn og Unge og rådmann er administrativ representant fra Lyngdal kommune, og de andre representanter velges i hovedsak fra frivillige organisasjoner. Ledervervet er knyttet til ordføreren og nestledervervet velges internt i styret. Representantene fra frivillige organisasjoner velges for to år. Minimum to møter i året. Daglig leder har møte og talerett i styret, og er sekretær for dette.

3. Funksjoner og oppgaver for daglig leder

Daglig leder har ansvar for den daglige driften og arbeider i henhold til stillingsbeskrivelse. Den daglige drift reguleres av virksomhetsplanen som utarbeides av daglig leder og godkjennes hvert år av årsmøtet. 

4. Frivilligsentralens lokaler

Sentralen er lokalisert i Rådhuset i Prost Birkelandsgate 4. Postadresse: Postboks 353, 4577 Lyngdal.

5. Økonomi

Lyngdal Frivilligsentral finansieres av Lyngdal Kommune. Lyngdal Kommune er forretningsfører for Frivilligsentralen. Regnskapet føres som et eget ansvar under enhet for Barn og unge, slik at det til enhver tid skal kunne svares for sentralens økonomi. Daglig leder for Lyngdal Frivilligsentral har ansvar for daglige budsjett og regnskapsoppfølging og rapporterer til enhetsleder som har det overordnede økonomiske ansvaret.

6. Fortolkning/ endring av vedtektene. Avklaring av samarbeidsforhold

Spørsmål om fortolkning av vedtektene, samt avklaring av samarbeidsforhold og endring av vedtekter, behandles av årsmøtet.